حسین عاشق ابوالفضلی

حسین عاشق ابوالفضلی

کارشناسی مهندسی عمران

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مهندسی عمران
توضیحات