فرشته ملکی

فرشته ملکی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی

۰ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
سوپروایزر
صبا
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
۱۳۶۸ - ۱۳۷۲
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۸۷ اکنون
سوپروایزر
صبا
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
دوره های آموزشی
T.T.C
درجه کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی از دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی
توضیحات