احسان اطهری

احسان اطهری

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری

۰ارتباط ۰مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تفت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تفت
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
توضیحات