حسن ورمزیار

حسن ورمزیار

کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه هنر
تحصیلات
دانشگاه هنر
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی شهرسازی هنر و معماری
پروژه‌ها
۱۳۹۵-۰۴
صنعت گردشگری در ایران با رویکرد توسعه پایدار
حسن ورمزیار
۱۳۹۴-۰۳
تبدیل فرم مساجد، ازشبستانی به چهارایوانی
حسن ورمزیار
توضیحات