مجتبی شفائی

مجتبی شفائی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
توضیحات