مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه

مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه

Center of Applied Science and Technology Alavijeh

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 18 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از خوزستان، 9 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۴%
۶۴%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی علویجه در آرمانگر عضو هستند که ۶۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی طراحی صنعتی نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT سیستم های اطلاعاتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %