بهروز بهاری

بهروز بهاری

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارمند
رایکا
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز کرج
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز کرج
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارمند
رایکا
دوره های آموزشی
network+
درجه کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT از دانشگاه پیام نور مرکز کرج
توضیحات