بهاره مهرابی

بهاره مهرابی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی دانشگاه ملایر
تحصیلات
دانشگاه ملایر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی محض
توضیحات