اکبر اوسطی یاوند

اکبر اوسطی یاوند

کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | کبودرآهنگ
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی معدن اکتشاف
توضیحات