فاطمه خندان

فاطمه خندان

کاردانی فیزیک

۲ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کاردانی دانشگاه الزهرا(س)
تحصیلات
دانشگاه الزهرا(س)
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
کاردانی فیزیک
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات