سمیرامیس نصیری مقدم

سمیرامیس نصیری مقدم

دکترا مهندسی شیمی

۶ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
دکترا دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۹۲ اکنون
دکترا مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات