امیر نوربخش

امیر نوربخش

کارشناسی مکانیک

۰ارتباط ۱مهارت
بوشهر | بوشهر
کارشناسی دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
تحصیلات
دانشکده فنی و مهندسی گرمسار
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی مکانیک
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات