علی اسلامی مراد

علی اسلامی مراد

کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT

۲ارتباط ۱مهارت
همدان | رزن
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای همدان
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای همدان
۱۳۹۲ اکنون
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
مهارت ها
توضیحات
علی اسلامی مراد
مدرک:کاردانی فناوری اطلاعات
محل سکونت:همدان-رزن-بخش قروه درجزین
علایق:موزیک-فیلم-رمان-داستان-روانشناسی و...
هم اکنون در حال تحصیل درسمنان.
هدف:........................................................