دانشگاه فنی حرفه ای همدان

دانشگاه فنی حرفه ای همدان

Technical and Vocational University of Hamedan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | فنی و حرفه ای
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای همدان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای همدان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از همدان، 23 درصد از تهران، 15 درصد از کردستان، 8 درصد از اصفهان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۴%
۵۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه فنی حرفه ای همدان در آرمانگر عضو هستند که ۶۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶۲%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کاردانی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %