عباس لاله

عباس لاله

حسابدار

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات