مسعود بهرامی نسب

مسعود بهرامی نسب

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
سمنان | سمنان
انباردار-حسابدار
آسیا لنت-کارخانه نمک نعیم-اتحادیه شرکتهای تعاونی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
کارشناسی حسابداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
نرم افزار رافع ۷-نرم افزار هلو-نرم افزار پیوست-نرم افزار سیترا
میرداماد
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
انباردار-حسابدار
آسیا لنت-کارخانه نمک نعیم-اتحادیه شرکتهای تعاونی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات