محدثه رئیسی ورکانی

محدثه رئیسی ورکانی

۱ارتباط ۲مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی اقتصاد پول و بانکداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک ایویوز
دانشگ
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات