سلیمان باش قره

سلیمان باش قره

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی

۰ارتباط ۰مهارت
گلستان | علی آباد کتول
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک  تبدیل انرژی
توضیحات