سیدخلیل سادات

سیدخلیل سادات

کارشناسی ارشد حقوق

۳ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی میمه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی میمه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حقوق
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات