حدیث شهبازی

حدیث شهبازی

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
توضیحات