احمد ناصری

احمد ناصری

کاردانی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
آذربایجان شرقی | اسکو
کارمند انبار
شهرک صنایع دریایی اروند
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۱ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
کارمند انبار
شهرک صنایع دریایی اروند
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات