معین سلطانی نژاد

معین سلطانی نژاد

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۲ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه یزد
تحصیلات
دانشگاه یزد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات