سعید دریس

سعید دریس

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۱مهارت
خوزستان | شادگان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مهارت ها
| ۱نفر
عبدالرضا عساکره
توضیحات