عبدالرضا عساکره

عبدالرضا عساکره

کارشناسی عمران عمران

۸ارتباط ۱۴مهارت
خوزستان | خرمشهر
ناظرمقیم
شرکت عمودعمران اروند
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران عمران
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
کاردانی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
ناظرمقیم
شرکت عمودعمران اروند
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
طراحی ونظارت
فردوس بنای خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
طراحی با اتوکدونظارت واداری
دفترفنی مهندسی مسکن
۱۳۸۶ - ۱۳۹۶
ناظرفنی پایه سوم روستایی
بنیادمسکن خرمشهر
۱۳۸۶ - ۱۳۹۶
نظارت ومقاوم سازی
بنیادمسکن خوزستان
زبان ها
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
09211145215