راضیه خورشیدی

راضیه خورشیدی

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۳ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | دوگنبدان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی گچساران
۱۳۹۲ - ۱۳۹۶
کارشناسی حسابداری بازرگانی
توضیحات