عهدیه معیری

عهدیه معیری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زنجان
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی حسابداری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات