علی اکبری

علی اکبری

کارشناسی علوم کامپیوتر مهندسی دانش

۲۳ارتباط ۰مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کارشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات