سید هاشم هاشمی

سید هاشم هاشمی

کارشناسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت

۲ارتباط ۰مهارت
بوشهر | برازجان
ناظر پروژه
در کارهای اجرایی ابنیه
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
تجارب کاری
۱۳۷۸ - ۱۳۸۶
ناظر پروژه
در کارهای اجرایی ابنیه
توضیحات