حمید مرادی

حمید مرادی

کارشناسی مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
گیلان | رودبار
هیچی
هیچی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رشت
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی مهندسی شیمی
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
هیچی
هیچی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات