مجید نوری

مجید نوری

دکترا مهندسی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان شمالی | اسفراین
دکترا دانشگاه صنعتی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه صنعتی اصفهان
۱۳۹۵ اکنون
دکترا مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
کردی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات