یاسین زائرچی

یاسین زائرچی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
بوشهر | کنگان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت بازرگانی
پروژه‌ها
سیویل و پایپینگ
درجه کارشناسی مدیریت بازرگانی از دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
زبان ها
عربی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات