عیسی حردانی

عیسی حردانی

کاردانی علوم انسانی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
IT مدیر بخش
سبزی ایران
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای کرج
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای کرج
۱۳۹۶ اکنون
کاردانی علوم انسانی
تجارب کاری
۱۳۸۵ - ۱۳۹۳
IT مدیر بخش
سبزی ایران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات