در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا مدیریت منابع انسانی را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که مدیریت منابع انسانی را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۱۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند مدیریت منابع انسانی را بصورت مبتدی و حدود ۳۳ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت منابع انسانی را بصورت متوسط و حدود ۵۰ درصد از کاربران که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مدیریت منابع انسانی را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی کمتر از ۱۰ عضو ۲%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۱۵%
پیشرفته بیش از ۱۰۰ عضو ۳۳%
حرفه‌ای بیش از ۱۰۰ عضو ۵۰%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۴%
زن بیش از ۵۰ عضو ۲۶%
کاربران منتخب