امیر عیسوند طهماسبی

امیر عیسوند طهماسبی

کاردانی مدیریت امور اداری

۰ارتباط ۲مهارت
خوزستان | دزفول
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای زابل
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای زابل
۱۳۸۵ - ۱۳۸۷
کاردانی مدیریت امور اداری
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
تعمیرات موبایل
اموزشگاه علم برتر
۱۳۹۳
کمک پرستاری
سازمان نظام پرستاری
۱۳۸۵
کامپیوتر درجه 2
فنی و حرفه ای دزفول
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
دوره های آموزشی
دبیرخانه و بایگانی
درجه کاردانی مدیریت امور اداری از دانشگاه فنی حرفه ای زابل
کارگزینی و پرسنلی
درجه کاردانی مدیریت امور اداری از دانشگاه فنی حرفه ای زابل
توضیحات