مهدی غضنفری

مهدی غضنفری

کارشناسی ارشد حسابداری مالی

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
رئیس حسابداری
شرکت ستاره یخی آسیا
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری مالی
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
رئیس حسابداری
شرکت ستاره یخی آسیا
توضیحات