سیف ناصحی

سیف ناصحی

کارشناسی مهندسی شیمی

۲ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | قشم
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی قشم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قشم
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی شیمی
توضیحات