مجید صادق زاده

مجید صادق زاده

دیپلم اپتیک اپتوالکترونیک

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم اپتیک اپتوالکترونیک
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات