جواد رشوند

جواد رشوند

کارشناسی دامپزشکی

۲ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا
۱۳۸۲ - ۱۳۸۹
کارشناسی دامپروری علوم دامی
توضیحات