سجاد زین الدینی

سجاد زین الدینی

کارشناسی هوشبری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | رفسنجان
درمانگر تنفسی
آی سی یو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
درمانگر تنفسی
آی سی یو
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات