حسین حمزه علی

حسین حمزه علی

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۲مهارت
البرز | هشتگرد
حسابدار
رستوران
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت عالی فرد
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت عالی فرد
۱۳۹۳ - ۱۳۹۶
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۴
نرم افزار هلو
تراز ماندگار پارسینا
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
حسابدار
رستوران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات