اردشیر بهرامی

اردشیر بهرامی

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۱مهارت
کردستان | سنندج
Academic
شایان سازه کردستان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی عمران عمران
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۲
Academic
شایان سازه کردستان
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات