سعید تاج الدینی رابری

سعید تاج الدینی رابری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

۰ارتباط ۰مهارت
هرمزگان | جزیره کیش
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات کرمان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
توضیحات