کیهان جمعه پور

کیهان جمعه پور

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | امیدیه
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات