علیرضا یوسفیان

علیرضا یوسفیان

کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۱ارتباط ۱مهارت
چهارمحال و بختیاری | شهرکرد
کاردانی دانشگاه فنی حرفه ای شهرکرد
تحصیلات
دانشگاه فنی حرفه ای شهرکرد
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات