نادیا کریمی

نادیا کریمی

دیپلم پزشکی دکترای حرفه ای

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دکترا دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
-
دیپلم پزشکی دکترای حرفه ای
توضیحات