محمد امین خطیبی

محمد امین خطیبی

کارشناس فروش نگین خاورمیانه

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
ترینر و کارشناس میدانی
شرکت هوآوی
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی دماوند
۱۳۸۷ - ۱۳۹۴
کارشناسی زمین شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
ترینر و کارشناس میدانی
شرکت هوآوی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات