محسن جمشیدزاده

محسن جمشیدزاده

کارشناسی IT طراحی و تولید نرم افزار

۷ارتباط ۲مهارت
قزوین | قزوین
مدیرعامل
فناوری هوشمند تابناک
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی دارالفنون
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT طراحی و تولید نرم افزار
دانشگاه فنی حرفه ای قزوین
۱۳۸۷ - ۱۳۸۹
کاردانی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
-
دیپلم علوم کامپیوتر
مدارک و گواهی‌نامه ها
network+
zigorat
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
مدیرعامل
فناوری هوشمند تابناک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
سوپروایزور کارگزاری
تامین اجتماعی
پروژه‌ها
مدیرعامل در فناوری هوشمند تابناک
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات