ملیحه جعفری

ملیحه جعفری

کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری

۰ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی خراسان رضوی (مشهد)
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی مدیریت فرهنگی و هنری
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات