محسن باقری

محسن باقری

کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار

۰ارتباط ۱مهارت
مازندران | فریدون کنار
نماینده فروش مازندران
شرکت گسترش انفورماتیک پارسیان وارد کننده لپ تاپ های ایسوس
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز آمل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز آمل
۱۳۸۶ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
نماینده فروش مازندران
شرکت گسترش انفورماتیک پارسیان وارد کننده لپ تاپ های ایسوس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
مدیریت سیستم اتوماسیون فروش
مجتمع سوسره
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مدیریت نرم افزاری
مجتمع توریستی پالم
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات