در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا C# را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C# را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۶ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت مبتدی و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۹%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۶%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۹%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۶۷%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۳%
کاربران منتخب