در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا C# را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C# را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۵ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت مبتدی و حدود ۲۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت متوسط و حدود ۲۹ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۹%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۵%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۷%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۹%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۷۰%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۰%
کاربران منتخب