در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا C# را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C# را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۷ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت متوسط و حدود ۲۶ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۹%
متوسط کمتر از ۵۰ عضو ۳۷%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۶%
جنسیت
مرد بیش از ۵۰ عضو ۷۰%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۰%
کاربران منتخب