در شبکه حرفه‌ای آرمانگر بیش از ۱۰۰ نفر از اعضا C# را در رزومه خود دارند. از میان کاربرانی که C# را به رزومه خود اضافه کرده‌اند حدود ۳۷ درصد از کاربران که بیش از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت مبتدی و حدود ۲۸ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت متوسط و حدود ۲۵ درصد از کاربران که کمتر از ۵۰ نفر هستند C# را بصورت حرفه‌ای در رزومه خود اضافه نموده‌اند
میزان تسلط
مبتدی بیش از ۱۰ عضو ۱۰%
متوسط بیش از ۵۰ عضو ۳۷%
پیشرفته کمتر از ۵۰ عضو ۲۸%
حرفه‌ای کمتر از ۵۰ عضو ۲۵%
جنسیت
مرد بیش از ۱۰۰ عضو ۶۹%
زن کمتر از ۵۰ عضو ۳۱%
کاربران منتخب